“โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)”
โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียน ในอัตรา 2,000 บาท / คน โรงเรียนจึงขอชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง ดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบแสดงความประสงค์การขอรับเงิน นักเรียน 1 คน / 1 ฉบับ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน     และตรวจสอบความถูกต้องทุกตัวอักษร
2.การลงวันที่ในเอกสาร ให้ลงวันที่ที่ผู้ปกครองมารับเงินจากทางโรงเรียน ดังนี้
🔸ระดับอนุบาล วันพุธที่ 8 กันยายน 2564
🔹ระดับประถม วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564
🔸ระดับมัธยม วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
❌เวลาในการมารับและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองติดตามในไลน์กลุ่มห้องเรียน❌
3. เตรียมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่กรอกข้อมูลในใบแสดงความประสงค์ขอรับเงินข้างต้น และเป็นคนเดียวกันกับผู้รับเงิน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ❌จำนวน 2 ฉบับ❌

               ดาวน์โหลดเอกสาร

📌  ใบแสดงความประสงค์การขอรับเงินช่วยเหลือฯ (สำหรับผู้ปกครอง)