📣📣เนื่องจาก สช.ดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)    โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียน ในอัตรา 2,000 บาท / คน โรงเรียนจึงขอชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง ดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบแสดงความประสงค์การขอรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) นักเรียน 1 คน / 1 ฉบับ      กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องทุกตัวอักษร
    📌  ใบแสดงความประสงค์การขอรับเงินช่วยเหลือฯ (สำหรับผู้ปกครอง)
2. การลงวันที่ในเอกสาร ให้ลงวันที่ที่ผู้ปกครองมารับเงินจากทางโรงเรียน
3. เตรียมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่กรอกข้อมูลในใบแสดงความประสงค์ขอรับเงินข้างต้น      และเป็นคนเดียวกันกับผู้รับเงิน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ