๒๖ มิถุนายน “วันสุนทรภู่”

๒๖ มิถุนายน “วันสุนทรภู่”
มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ UNESCOได้ประกาศเกียรติคุณให้สุนทรภู่เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก

ประวัติกวีเอกของไทย 🌐 คลิกที่นี่