แผนเผชิญเหตุและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ปีการศึกษา 2565

 📌📌 ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประเมินความเสี่ยง
“ไทยประเมินเซฟไทย ครัวเรือนปลอดภัย ที่ทำงานไร้โควิด“  คลิกที่นี่