นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
ที่สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตาเรียนดี ประพฤติดี
ปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ได้ที่ 👇

admission.burana.ac.th/production/highschool_quota_check01.php

2. นักเรียนที่ผ่านเงื่อนไขคุณสมบัติ ยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ด้วยการ กรอก Google Forms ต่อไปนี้ 👇

https://forms.gle/PpcFM5bWocSe3c7w9
ขอให้นักเรียนเข้าไปอ่านคำชี้แจงหน้าแรก และทำตามลำดับใน Google Forms

3. ตรวจสอบอีเมลและตอบรับคำเชิญประชุมผู้ปกครองพร้อมนักเรียน วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30-16.30 น.
นักเรียนสามารถเพิ่มการเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมใน Google Calendar ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้อยู่กับนักเรียนขณะที่มีการประชุม