การเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรค Covid-19 ในสถานศึกษา

โรงเรียนบูรณะรำลึก ขอขอบคุณ นพ.ไกรสร โตทับเที่ยง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ ในการให้ความรู้กับครูและบุคลากร เรื่อง “การเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรค Covid-19 ในสถานศึกษา” เมื่อวันอังคารที่ 16 มิ.ย.2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงเรียนบูรณะรำลึก