การรับเอกสารทางการศึกษา ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประกาศ

        การรับเอกสารทางการศึกษา ระดับอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563
ให้มารับเอกสาร วันที่ 25 พฤษภาคม 2563  ตามกำหนดการประกาศนี้

        ระดับ อ.2 อ.3 และระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 รับเอกสารเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)                                      ผู้ปกครองสามารถดูกำหนดการจากจดหมายที่แนบไปกับเอกสาร (ครั้งที่ 1)

🔴 ประกาศรายชื่อห้องเรียนของปีการศึกษา 2563  ที่   http://burana.ac.th/