📣 ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมประชุม Online ภาคเรียนที่ 1/2564

🔅 ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564
🔸ระดับอนุบาลประชุมผ่าน Line ห้องเรียน
🔹ระดับประถมและมัธยมประชุมผ่าน Google Meet