ขอเเสดงความยินดี นักเรียนที่ได้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้คะแนนด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) เต็ม 100 คะแนน