แจ้งเลื่อนกิจกรรม ปีการศึกษา 2564

📣📣 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1
เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนขอแจ้งเลื่อนกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ดังนี้