📣📣แจ้งเปลี่ยนแปลงการเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

📌📌กำหนดการในช่วงเดือน พ.ค. ของระดับอนุบาล ประถม และ มัธยม ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ

👉ขอให้ทุกท่านระมัดระวังและปฏิบัติตนตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนด้วยการอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของจังหวัดตรังอย่างน้อยเป็นเวลา 14 วัน ก่อนเริ่มกิจกรรมตามตารางเดิมที่กำหนดและแจ้งไปแล้วก่อนปิดภาคเรียน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2564