โรงเรียนบูรณะรำลึก ขอแจ้งตารางการเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564