แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง นักเรียน ในการมารับหนังสือเรียน สมุด และเอกสารทางการศึกษา ตามมาตรการป้องกัน COVID -19

ประกาศ

เรื่อง 
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง นักเรียน ในการมารับหนังสือเรียน สมุด และเอกสารทางการศึกษา
ตามมาตรการป้องกัน COVID -19 

         ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) นั้น โรงเรียนบูรณะรำลึกจึงกำหนดให้นักเรียนมารับหนังสือเรียน สมุด และเอกสารทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการป้องกัน COVID -19 ทางโรงเรียนจึงกำหนดการรับหนังสือเรียน สมุด และเอกสารทางการศึกษา ระหว่างวันที่   4 – 20 พฤษภาคม 2563 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้