การประกาศผลการเรียนผ่าน website : istudent.burana.ac.th

การประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กำหนดการต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตามประกาศโรงเรียนบูรณะรำลึกลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563 ได้เลื่อนการรับผลการเรียนออกไปเป็นวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นั้น

ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญของการรายงานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น จึงสร้างระบบการประกาศผลการเรียนผ่าน website : istudent.burana.ac.th เพื่อให้ผู้ปกครองทราบผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2562 ก่อนรับผลการเรียนฉบับจริงเมื่อสามารถเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการได้

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ โดย
–  username คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของนักเรียน
– password คือ วันเดือนปีเกิด กรอก แบบนี้ วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) อย่าลืมพิมพ์ (/)

ทั้งนี้ รายงานผลการเรียนฉบับนี้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานติดต่อกับทางราชการได้ จะต้องใช้หลักฐานฉบับจริงที่ออกจากทางโรงเรียนเท่านั้น