การติดต่อขอยื่นคำร้องเรื่องการลาออกระหว่างชั้น

ประชาสัมพันธ์สำหรับท่านผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะลาออกระหว่างชั้น
ประจำปีการศึกษา 2562

ติดต่อขอยื่นคำร้อง
ภายในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์-วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
(ติดต่อที่ห้องทะเบียนในวันและเวลาราชการเท่านั้นค่ะ)