เพลงโรงเรียน

มาร์ช โรงเรียน บูรณะรำลึก ตรัง

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


โรงเรียนบูระณะรำลึกตรัง เราทั้งหลายต่างมีความภาคภูมิใจ

สอนให้พวกเรารักความเป็นไทย ให้ความรู้วิชาทั้งปวง

ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีงาม ความรักสามัคคีอดทน

เพื่อให้เป็นคนศิวิไลซ์ ช่วยบ้านเมืองให้เจิรญสงบสุข