วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


    วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนบูรณะรำลึก จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมพร้อมความรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากล  มีความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


พันธกิจ (Mission)

 1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
 2. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความรู้สู่มาตรฐานสากล
 3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
 4. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
 5. ส่งเสริมให้นักเรียน และบุคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และบุคลิกภาพที่ดี
 6. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรรักชาติศาสน์  กษัตริย์  ยึดมั่นในวิถีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงามบนพื้นฐานของความพอเพียง
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากรได้ใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
 1. พัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารงาน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน โรงเรียนศิษย์เก่าและชุมชน

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ ของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียนบูรณะรำลึก คือ  “ครอบครัวเดียวกัน”

อัตลักษณ์ของโรงเรียนบูรณะรำลึก  คือ  “ สุภาพชน  คนเก่ง ”