ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบูรณะรำลึก

 

       โรงเรียนบูรณะรำลึก เดิมตั้งอยู่เลขที่ 139 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีเนื้อที่ทั้งหมด 7.1 ไร่  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2495 โดยนางอำภา  สังขศิริ  เป็นเจ้าของผู้จัดการและครูใหญ่  ต่อมาได้เปลี่ยนกิจการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2507 โดยนายแพทย์วิสูตร เชาวน์ชูเวชช  เป็นเจ้าของและผู้จัดการต่อมานายแพทย์วิสูตร เชาวน์ชูเวชช ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้มอบหมายให้ นายวิลเลียม เชาวน์ชูเวชช  พี่ชายดำเนินกิจการแทน

       ในปี พ.ศ. 2526 นายวิลเลียม เชาวน์ชูเวชช ถึงแก่กรรม ปี พ.ศ.2530 นายแพทย์วิสูตร   เชาวน์ชูเวชช จึงโอนกิจการทั้งหมดให้กับนายวิโรจน์  เชาวน์ชูเวชช

       ปี พ.ศ. 2541  นายวิโรจน์  เชาวน์ชูเวชช  ถึงแก่กรรม  นายแพทย์วิสาท เชาวน์ชูเวชช  จึงเป็นผู้รับใบอนุญาตสืบแทน และได้สร้างอาคารเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ เลขที่ 300 ถนนน้ำผุด ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  มีเนื้อที่ 41ไร่ 3 งาน 98/10 ตารางวา

       ปี พ.ศ. 2543  ได้ย้ายสถานที่เรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาไปยังที่ใหม่ เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2543  นักเรียนระดับอนุบาล ยังคงเรียนที่เดิม

       วันที่  2  มิถุนายน  2546  นักเรียนอนุบาลย้ายมาเรียนรวมกัน ณ สถานที่ใหม่  เลขที่  300 ถนนน้ำผุด ตำบลบางรัก  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง ได้รับอนุญาตรับนักเรียน  4,611  คน

       วันที่ 8 มกราคม 2547 คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เปิดอาคารเรียน PEACH และ JOY

       วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาต จากนายแพทย์วิสาท เชาวน์ชูเวชช เป็น “นางมารศรี  ตรีรัตนพันธ์”