คำขวัญ ปรัชญา คติพจน์

 

ปรัชญา           การศึกษาพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิดและจิตวิญญาณ

คติพจน์           ความยำเกรงพระเจ้า เป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญาและความรู้ (สุภาษิต 1:7)

คำขวัญ           ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ค้ำจุนสังคม

อุดมคติ           จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่
                        เขาจะไม่พรากจากทางนั้น (สุภาษิต 22 : 6 )