ม.5/3 อบรมจริยธรรม

วันอาทิตย์ที่  16  ธันวาคม  2561  นักเรียนชั้น ม.5/3  อบรมจริยธรรม
ณ คริสตจักรตรัง  

ผู้รับผิดชอบ
ครูสาระสังคมศาสนา  และวัฒนธรรม 

ประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล  ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร JOY
–  ลงทะเบียนเวลา  07.30 – 08.30  น.

ตารางสอบกลางภาค (ป.1 – ป.5) ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561

ระดับประถมศึกษา

วันพุธที่  26  ธันวาคม 2561  และ  วันศุกร์ที่  28 ธันวาคม 2561


ระดับมัธยมศึกษา

วันจันทร์ที่  24  ธันวาคม 2561

วันพุธที่  26  ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่  28 ธันวาคม 2561