ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง) ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2561 ถึง 15 กันยายน 2561

ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน

ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง)
ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2561 ถึง 15 กันยายน 2561
——————————————————————-

กลุ่มภาษาไทย

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
ชนะเลิศ
นางสาวชนากานต์ วิจิตร

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

ชนะเลิศ
เด็กชายกวีวัชร ขวัญนิมิตร

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เด็กหญิงเขมิสรา สุขเสน

———————————————————

กลุ่มคณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เด็กชายกษิดิศ อธิภัทรพงศ์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
ชนะเลิศ
1. นางสาวทักขิญ มุ่งดี

2. นายสิทธา วงศ์ปริยากร

———————————————————

กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
ชนะเลิศ
1. นายจิรเมธ พูลศิริ

2. นางสาวญาดา สวัสดิวงษ์

———————————————————

กลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6
ชนะเลิศ
นางสาวกานต์พิชชา ราวุธ

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เด็กหญิงพิชญา ณ พัทลุง

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ชนะเลิศ
นางสาวชื่นนภา โล่สถาพรพิพิธ

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เด็กหญิงฉัตรลดา จันทนพันธ์

———————————————————

กลุ่มภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เด็กหญิงเจน อลิชา ฟารินัชชิ

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เด็กหญิงจินตนันท์ โตทับเที่ยง

———————————————————

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงกันติชา รอดทุกข์

2. เด็กหญิงรดา ศิริมาตยาพันธุ์

3. เด็กหญิงศศิชานันทน์ สีแก้วเขียว

———————————————————

กลุ่มคอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงชนัญทิตา ปาติปาเลท

2. เด็กหญิงวทัญญา สารสินพิทักษ์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
1. เด็กชายปิยะ ศิริเสถียร

2. เด็กชายปุณณวิชญ์ เทพศรี

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
ชนะเลิศ
1. นายกันตภณ ตันตราภรณ์พงษ์

2. นายธราดล เหล่าพิเชฐกุล

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
1. เด็กชายฐนพลศ์ เซ่งหลี

2. เด็กชายเวธน์ชานน วงศ์พัฒนพงศ์

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
ชนะเลิศ
1. นายจามิกร ยิ้มสุด

2. นายภูมิรพี คงไหม

———————————————————

กลุ่มการงานอาชีพ

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงกฤตินี ช่วยชาติ

2. เด็กชายวงศกร วีระกุล

3. เด็กชายเตชินท์ บัวแดงดี

———————————————————

กลุ่มภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
ทอง อันดับ 4
1. เด็กหญิงดุจดาว ภู่กลาง

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
ทอง อันดับ 4
1. เด็กชายก้องภพ หัสสะโร

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายชาบดี แก้วน้อย
2. เด็กชายสิรวิชญ์ จิตตสัจจะ

———————————————————

กลุ่มคณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงนันท์นภัส หลงขาว

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
1. เด็กชายวายุ กล่อมพงษ์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงชญาดา สวัสดิปาณี
2. เด็กหญิงศิวัชยา ขุนนุ้ย

———————————————————

กลุ่มวิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
1. เด็กชายฐานวุฒิ เศรษฐวรพันธ์
2. เด็กชายปัณณวัชน์ วงษ์ชนะ
3. เด็กหญิงพราวพรรษ กลั่นสุวรรณ

———————————————————

กลุ่มศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
ทอง อันดับ 4
1. เด็กหญิงธีรดากานต์ ชูรัตน์

———————————————————

กลุ่มภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
ทอง อันดับ 4
1. เด็กหญิงณัฐกฤตา ภมรวิสิฐ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงจัสมิน ซาร่า ดันแคน

การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กชายจอมไท โตทับเที่ยง

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงรดา วสุธรชัย
2. เด็กหญิงเบญญาภา สว่างสมุทร

———————————————————

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กหญิงกันตาภา ศุภศรี
2. เด็กหญิงธัญญรัศม์ สุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงรวินท์นิภา รัตนฤทธิ์

———————————————————

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงกิรณา ศิริพันธ์
2. เด็กชายศิวกร ชูกระชั้น

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
1. เด็กชายพชรพล พงษา
2. เด็กชายรชต วิศว์รุ่งโรจน์

———————————————————

กลุ่มการงานอาชีพ

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กหญิงพิชชามญชุ์ ศรีของ
2. เด็กหญิงภูริชญา พัฒน์ทอง
3. เด็กหญิงอธิชา พลวัฒน์

———————————————————