ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชน เพื่อเข้าไปแข่งขันต่อในงานศิลปหัตถกรรมจังหวัดตรัง  ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบูรณะรำลึก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชน
เพื่อเข้าไปแข่งขันต่อในงานศิลปหัตถกรรมจังหวัดตรัง  ปีการศึกษา 2561


การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. เด็กชายณัฏฐนันท์  ศิลวิศาล
2. เด็กชายณัฏฐวรรธน์  ศิลวิศาล

3. เด็กชายทีปกร  ดวงสุด

การสร้าง  Webpage ประเภท  Editor ระดับชั้น ป.4-ป.6

1. ด.ช.พชรพล พงษา
2. ด.ช.รชต  วิศว์รุ่งโรจน์
การสร้างโปรแกรมนำเสนอ  Presentation ระดับชั้น ป.4-ป.6
1. ด.ช.ศิวกร  ชูกระชั้น

2. ด.ญ.กิรณา  ศิริพันธ์

การขับร้องเพลงสากล ชาย ประถมศึกษาปีที่1-6
ด.ช.ปฐมพงศ์  จิตรเวช
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7  ประถมศึกษาปีที่1-6
ด.ญ.ธีรดากานต์  ชูรัตน์ โรงเรียนบูรณะร าลึก
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. เด็กชายชาบดี  แก้วน้อย
2. เด็กชายสิรวิชญ์  จิตตสัจจะ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. เด็กหญิงนันท์นภัส  หลงขาว
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. เด็กชายวายุ  กล่อมพงษ์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงชญาดา  สวัสดิปาณี
2. เด็กหญิงศิวัชยา  ขุนนุ้ย
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงปาณิสรา  บัวแก้ว
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  อ่อนแก้ว
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. เด็กชายฐานวุฒิ  เศรษฐวรพันธ์
2. เด็กชายปัณณวัชน์  วงษ์ชนะ
3. เด็กหญิงพราวพรรษ  กลั่นสุวรรณ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. เด็กชายกิตติคุณ   จันทร์ประทีป
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ซ่อนขำ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. เด็กชายนนทกร  จำปาสิทธิ์
2. เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ลิ่มโอภาสมณี
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   ภมรวิสิฐ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงจัสมิน ซาร่า  ดันแคน
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. เด็กชายจอมไท   โตทับเที่ยง
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงรดา  วสุธรชัย
2. เด็กหญิงเบญญาภา  สว่างสมุทร
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงกันตาภา  ศุภศรี
2. เด็กหญิงธัญญรัศม์  สุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงรวินท์นิภา  รัตนฤทธิ์
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงณฐมน  ลิ่มพิพัฒน์วงค์
2. เด็กหญิงเกสรา  จันทร์ดี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เมธีวัฒนกุล
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงพิชชามญชุ์  ศรีของ
2. เด็กหญิงภูริชญา  พัฒน์ทอง
3. เด็กหญิงอธิชา  พลวัฒน์