ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดตรัง เพื่อร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 2561

ผู้เข้าชม : 224

ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง)
ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2561 ถึง 15 กันยายน 2561

-------------------------------------------------------------------

กลุ่มภาษาไทย

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
ชนะเลิศ
นางสาวชนากานต์ วิจิตร

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

ชนะเลิศ
เด็กชายกวีวัชร ขวัญนิมิตร


การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เด็กหญิงเขมิสรา สุขเสน

---------------------------------------------------------

กลุ่มคณิตศาสตร์


การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เด็กชายกษิดิศ อธิภัทรพงศ์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
ชนะเลิศ
1. นางสาวทักขิญ มุ่งดี

2. นายสิทธา วงศ์ปริยากร

---------------------------------------------------------

กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
ชนะเลิศ
1. นายจิรเมธ พูลศิริ

2. นางสาวญาดา สวัสดิวงษ์

---------------------------------------------------------

กลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

ชนะเลิศ
นางสาวกานต์พิชชา ราวุธ


การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เด็กหญิงพิชญา ณ พัทลุง


การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ชนะเลิศ
นางสาวชื่นนภา โล่สถาพรพิพิธ


การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เด็กหญิงฉัตรลดา จันทนพันธ์---------------------------------------------------------

กลุ่มภาษาต่างประเทศ


การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เด็กหญิงเจน อลิชา ฟารินัชชิ

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เด็กหญิงจินตนันท์ โตทับเที่ยง---------------------------------------------------------

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงกันติชา รอดทุกข์

2. เด็กหญิงรดา ศิริมาตยาพันธุ์

3. เด็กหญิงศศิชานันทน์ สีแก้วเขียว


---------------------------------------------------------

กลุ่มคอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงชนัญทิตา ปาติปาเลท

2. เด็กหญิงวทัญญา สารสินพิทักษ์


การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
1. เด็กชายปิยะ ศิริเสถียร

2. เด็กชายปุณณวิชญ์ เทพศรี


การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
ชนะเลิศ
1. นายกันตภณ ตันตราภรณ์พงษ์

2. นายธราดล เหล่าพิเชฐกุล


การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
1. เด็กชายฐนพลศ์ เซ่งหลี

2. เด็กชายเวธน์ชานน วงศ์พัฒนพงศ์


การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
ชนะเลิศ
1. นายจามิกร ยิ้มสุด

2. นายภูมิรพี คงไหม


---------------------------------------------------------

กลุ่มการงานอาชีพ

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงกฤตินี ช่วยชาติ

2. เด็กชายวงศกร วีระกุล

3. เด็กชายเตชินท์ บัวแดงดี

---------------------------------------------------------

กลุ่มภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
ทอง อันดับ 4
1. เด็กหญิงดุจดาว ภู่กลาง

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
ทอง อันดับ 4
1. เด็กชายก้องภพ หัสสะโร

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายชาบดี แก้วน้อย
2. เด็กชายสิรวิชญ์ จิตตสัจจะ


---------------------------------------------------------


กลุ่มคณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงนันท์นภัส หลงขาว

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
1. เด็กชายวายุ กล่อมพงษ์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงชญาดา สวัสดิปาณี
2. เด็กหญิงศิวัชยา ขุนนุ้ย

---------------------------------------------------------


กลุ่มวิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
1. เด็กชายฐานวุฒิ เศรษฐวรพันธ์
2. เด็กชายปัณณวัชน์ วงษ์ชนะ
3. เด็กหญิงพราวพรรษ กลั่นสุวรรณ

---------------------------------------------------------


กลุ่มศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
ทอง อันดับ 4
1. เด็กหญิงธีรดากานต์ ชูรัตน์

---------------------------------------------------------


กลุ่มภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
ทอง อันดับ 4
1. เด็กหญิงณัฐกฤตา ภมรวิสิฐ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงจัสมิน ซาร่า ดันแคน

การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กชายจอมไท โตทับเที่ยง

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงรดา วสุธรชัย
2. เด็กหญิงเบญญาภา สว่างสมุทร


---------------------------------------------------------


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กหญิงกันตาภา ศุภศรี
2. เด็กหญิงธัญญรัศม์ สุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงรวินท์นิภา รัตนฤทธิ์

---------------------------------------------------------


คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกิรณา ศิริพันธ์
2. เด็กชายศิวกร ชูกระชั้น

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
1. เด็กชายพชรพล พงษา
2. เด็กชายรชต วิศว์รุ่งโรจน์

---------------------------------------------------------


กลุ่มการงานอาชีพ

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กหญิงพิชชามญชุ์ ศรีของ
2. เด็กหญิงภูริชญา พัฒน์ทอง
3. เด็กหญิงอธิชา พลวัฒน์

---------------------------------------------------------
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนบูรณะรำลึก ขอชื่นชม หมอทราย พญ.จิรายุ พุทธให้ ศิษย์เก่ารุ่น 21 หมอทราย หมอนางฟ้าเปิดใจ ขับรถขวางถนน ลงมาช่วยคนเจ็บ หมอนางฟ้าเปิดใจ ขับรถขวางถนน ลงมาช่วยคนเจ็บ บอกเป็นจรรยาบรรณที่ถูกปลูกฝังมา ความคืบหน้ากรณีที่มีคุณหมอท่านหนึ่ง ลงไปช่วยคนเจ็บข้างถนนโดยไม่ห่วงสวยและช่วยในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ แต่ทำลงไปเพราะมีจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดทราบชื่อคุณหมอคนดังกล่าวแล้ว คือ พญ.จิรายุ พุทธให้ หรือ หมอทราย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรกรรม รพ.อบจ.ภูเก็ต โดยเธอได้เปิดใจว่า “ภาพที่เห็นเบื้องหน้า คือ ผู้ป่วยเป็นชายนอนคว่ำหน้า มีเลือดไหลนองพื้น มีบาดแผลที่แขนและมือ ตรวจสอบชีพจรเต้นต่ำและไม่รู้สึกตัว ขณะนั้นมีประชาชนเข้ามามุงดู และอยากที่จะเข้าช่วยเหลือ แต่ด้วยเกรงว่าทำให้ผู้บาดเจ็บมีอาการบาดเจ็บมากขึ้น จึงได้บอกไปว่าตนเป็นหมอและขอให้ทำตามที่บอก รวมทั้งให้ช่วยหาไม้กระดาน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากถนน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอบคุณชาวบ้านในบริเวณนั้นที่ได้เข้ามาช่วยเหลือ และนำผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุ เพื่อเปิดเส้นทางการจราจร เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ไม่เฉพาะกับผู้ที่บาดเจ็บอยู่แล้ว แต่รวมถึงในส่วนของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือ ณ วินาทีนั้น คิดเพียงอย่างเดียวว่าจะช่วยผู้ที่บาดเจ็บ และป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิด