สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตรังครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้เข้าชม : 1741

รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน หมายเหตุ
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.กิดาการ จันสุข ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 ทอง 7 1. ด.ญ.พรชนก ขวัญนิมิตร
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.เขมิสรา สุขเสน ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.ธัญวรัตม์ คล้ายกุล ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
ม.1-ม.3 2. ด.ญ.ภิญญดา เมธีวัฒนกุล
ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. ด.ญ.กัลยา อภิรัตนกุล
2. ด.ช.วศิน พุฒนวล
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ช.พชร จำปา ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. ด.ญ.นัทธมน ธีระลีลา
2. ด.ญ.พิชชาภา แซ่จั่ว
3. ด.ญ.สิริพรรณิกา เต็งรัง
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. น.ส.ณสราภา นามพริ้ง
2. น.ส.ประภัสสร ปสันตา
3. น.ส.รัตนมน ศรีเมฆารัตน์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.ทักขิญ มุ่งดี ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
2. ด.ช.สุรวุฒิ ยอแสง
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนิน ว่องวงศ์ ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
2. น.ส.อารีรัตน์ เก้าเอี้ยน
ซูโดกุ ม.1-ม.3 ทอง 4 1. ด.ญ.ชิษณุชา จริงจิตร
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ช.กนก ศรีประทุมวงศ์
2. ด.ญ.ชนกานต์ จันทร์สีดำ
3. ด.ญ.ปาลิกา วงศ์เจริญยศ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ทอง 4 1. น.ส.กัทลี แก้วน่วม
2. นายต้นกล้า ตันติวิท
3. นายนรภัทร รังสิปราการ
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ทอง 5 1. ด.ญ.กัญญพัชร พลหลา
2. ด.ญ.สิรภัทร แก้วทองประคำ
3. ด.ช.อินทัช เมืองพูล
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ทอง 6 1. น.ส.นิชนันท์ โจ้งจาบ
2. น.ส.อัญญาดา ประสมพงศ์
3. น.ส.เทวสิริ คลายทุกข์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ช.พศิน สีตะสิทธิ์
2. ด.ช.สิรภพ นันทวงศ์
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ช.คฑาวุธ เภอรักษ์
2. ด.ช.จิรสิน สุนทรนนท์
3. ด.ญ.ธัญรดา โรจน์จิรนนท์
4. ด.ญ.นับทอง สุทธิวารี
5. ด.ญ.ภัทรลดา สาราบรรณ์
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ทอง 7 1. ด.ญ.กัญญ์วรา กาสุข
2. น.ส.กุลนันท์ หนูนุ่ม
3. นายทรงสิทธิ์ คลังทิพรัตน์
4. น.ส.นัทธิตา โพชสาลี
5. น.ส.ศิรินทร์ เศรษฐวรพันธ์ุ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทอง 13 1. ด.ญ.ชนิกานต์ กำเนิด
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. น.ส.สุพาวีร์ หนองหัด
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.ญาดา สวัสดิวงษ์ ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
2. ด.ช.ธนัท เชาวน์เสฏฐกุล
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรเมธ พูลศิริ ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
2. น.ส.พริมา บรรยงคนันท์
"ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ญ.รชดา พลายด้วง
"ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. น.ส.กานต์พิชชา ราวุธ ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.ปพิชญา ผกาวรรณ ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. น.ส.ณัฎฐ์ปลันต์ เตียวปิยะกุล
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.นภสร อินทรแก้ว ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. น.ส.ปิยธิดา ปิยมาศสกุล
เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐภัทร ว่องวรานนท์ ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
วาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 ทอง 4 1. ด.ญ.กุลกริยา พานิชกุล
วาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. น.ส.ณัฐชา วงศ์ปริยากร
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ช.เกษมสันต์ แพงมี
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ทอง 7 1. นายพุฒิพงศ์ พงศ์พฤกษาพัฒนา
ประเภทชาย ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ทอง 4 1. ด.ญ.ณิชกานต์ แกล้วทนงค์
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ทอง 6 1. น.ส.ณิชาภัทร อธิวัฒนชัย
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 ทอง 4 1. นายวทัญญู สิงห์ตระหง่าน
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ญ.ฉัตรลดา จันทนพันธ์
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. ด.ญ.ศิรภัสสร องศารา
ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ทอง 5 1. น.ส.ชื่นนภา โล่สถาพรพิพิธ
ม.4-ม.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. น.ส.ชนกานต์ หนูนุ่ม ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
2. ด.ญ.ชาลิสา ย่องเส้ง
3. ด.ช.ชิดชนก มีศรี
4. ด.ช.ปวรุตม์ อัตบุตร
5. ด.ญ.พิชญา หนูนุ่ม
6. นายพีรวิชญ์ ทิงเหม
7. น.ส.ฟ้าประทาน ชูสุข
8. นายภูวดล ชายทุ่ย
9. น.ส.ศิริกมล แซ่ลิ่ม
10. น.ส.สิรนลิน สุธาพาณิชย์
11. นายอนัส สันอี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. น.ส.กมลชนก หวังสม
2. นายคณิติน วิโนทัย
3. น.ส.ธมลพรรณ ปัทมรุจ
4. น.ส.ปยุดา สันตอาจหาญปรีชา
5. น.ส.ปิย์วรา หนูแก้ว
6. นายพงศ์ศิริ ศศิธร
7. น.ส.อภิสรา สีขนุน
8. นายอันน์เกตุ ลิ่วสกุลวงศ์
รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. ด.ช.กิตติเมธ คงธรรม
2. ด.ญ.จุฑานันท์ ศรีเกื้อ
3. ด.ช.ชยุตม์ สุทธินนท์
4. ด.ญ.ณัฐธิดา ว่องวรานนท์
5. ด.ญ.ณัฐธิดา นวลแก้ว
6. ด.ญ.ธันย์ชนก ลุ้งบ้าน
7. ด.ญ.นภัสกร พรหมสุข
8. ด.ช.วงศ์วรัณ สังข์สุข
9. ด.ช.ศุภณัฐ พานิชกรณ์
10. ด.ช.แสนพล สุนทรนนท์
พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.พิชาสินี มะนะสุทธิ์ ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. น.ส.พศิกา สุภารัตน์ ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
เล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 ทอง 4 1. น.ส.อันนา ชุณหบดี
Multi Skills Competition ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนิน ว่องวงศ์ ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ทอง 4 1. ด.ช.กรวิชญ์ จริงจิตร
2. ด.ญ.ฤดูกาล กมลธรรมชาติ
3. ด.ญ.ศิริพัชร์ ศรีสวัสดิ์
4. ด.ญ.สิริมงคล ไกรสุรสีห์
5. ด.ช.เวธน์ชานน วงศ์พัฒนพงศ์
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ทอง 6 1. น.ส.ชิดาธิป หวังสุข
2. น.ส.นันทนัช พุ่มเกลี้ยง
3. น.ส.ปิยธิดา เรืองเดช
4. นายพีรพัฒน์ มุ่งดี
5. น.ส.สลิลทิพย์ เหมไพบูลย์
พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ญ.ปัณฑรีย์ เก้าเอี้ยน
2. ด.ญ.สวรรยา หอมชัย
พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. น.ส.จิราพัชร ชินนาพันธ์ ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
2. น.ส.โสภิตา คงวัฒนานนท์
เขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. น.ส.ปานฝัน จิตรอักษร
เล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยะณัฐ จันทร์สว่าง ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
2. น.ส.อภิชญา วงศ์คุณาโรจน์
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ช.ปรินทร์ จารุสิทธิ์ประภา
2. ด.ช.อัษฎายุธ ด้วงทอง
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. น.ส.จิรประภา เสาะซิ้ว
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.ปิยะฉัตร วงศ์นุรักษ์ ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
2. ด.ญ.วริศรา จิ้วกาย
3. ด.ญ.ศศิชานันทน์ สีแก้วเขียว
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. น.ส.จิราวรรณ แหวนเพชร ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
2. น.ส.ฐิติกาญจน์ จันทร์พุ่ม
3. น.ส.รมิดา ถิ่นนัยธร
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.จิตติภัทร มีสุข ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
2. ด.ญ.ไข่มุกข์ ธานะกิจ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ช.ธนดล กองกุลศิริ ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
2. ด.ช.สัภยา โกเอี้ยน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกันตภณ ตันตราภรณ์พงษ์
2. นายธราดล เหล่าพิเชฐกุล
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.จิรประภา รักคง ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
2. ด.ญ.ณัฐอาภา จำปา
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ช.ศรัณย์ ตันตราภรณ์พงษ์
2. ด.ช.อัตถพงศ์ ชัยธีรเวทย์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ญ.รัษฎาภรณ์ เจียมศักดิ์
2. ด.ญ.สุชาดา ขุนนุ้ย
การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ทอง 4 1. ด.ช.จิรกิตติ์ ไข่คล้าย
2. ด.ช.ณัฐนนท์ ชุมฤทธิ์
3. ด.ช.ธนากร จิตรเพชร
การจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ทอง 5 1. น.ส.ญาศุภางค์ โรจน์ทังคำ
2. นายปัณณวัฒน์ เสนีย์
3. น.ส.ศาตพร ธิติประเสริฐ
ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. น.ส.พิรญาณ์ หมวดใหม่ ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
2. นายฤกษ์ ท่าห้อง
3. นายวรวุฒิ จันทร์เริก
การแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. น.ส.จิรัฐิติกาล นิลละออ
2. น.ส.อรอมล ชุมสุด
3. น.ส.เกติญา สำลี
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 เงิน 11 1. นางสาวจารุวรรณ แหวนเพชร
อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 เงิน 6 1. นางสาวปภัสรา แก้วเกตุ
เรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 เงิน 8 1. นางสาวปัณฑ์ชนิต ภักดีโชติ
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนากานต์ วิจิตร
2. นางสาวปิยธิดา ชูช่วย
3. นายวงศธร เดชานุสรณ์
ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 เงิน 4 1. นายวิทวัส ดนตรี
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิชญาพร อรรไกรสีห์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชยา ลีลาเลิศแล้ว
2. นางสาววริศรา พิสุทธิ์เธียร
3. นายสุรพัศ แซ่ตัน
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 เงิน 5 1. เด็กชายปุณยธร ปลอดภัย
2. เด็กชายภูริต ฉันท์ภากร
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 เงิน 6 1. นายณัฐวุฒิ สนิทวงค์
ซูโดกุ ม.4-ม.6 เงิน 7 1. นายพงศ์ภัค คุณรักษ์พงศ์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 เงิน 5 1. นายกลวัชร ชูคำ
2. นายนพดล ชูคง
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 เงิน 8 1. เด็กชายยุทธพิชัย ศรีเพชร
2. เด็กหญิงศรัณย์พร จิโรจน์กุล
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 เงิน 13 1. นางสาวณัฐวดี ศิริอนันต์เจริญ
2. นายธนภัทร ตุกล่อย
เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พัฒนศรี
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เงิน 8 1. นางสาววรรณรดา ปิยะปานันท์
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เงิน 7 1. นางสาวกัญญ์วรา ศรีละมุล
เล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 เงิน 8 1. เด็กชายธนัท เชาวน์เสฏฐกุล
Multi Skills Competition ม.1-ม.3 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรศศิร์ ติ่วกุล ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 เงิน 6 1. นางสาวบุรัสกร บุญมา
2. นายภูมิรพี คงไหม
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 ทองแดง 10 1. เด็กชายจารุกิติ์ ศรีวิรัตน์
2. เด็กหญิงวรดา ศรีริรัตน์
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์ ศิริตะโร
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเฉลิมชัย ขุนอินทร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 ทองแดง 7 1. นางสาวลักษณา ตั้งธนาบดี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ทองแดง 9 1. นายจิรภัทร หอมเกตุ
2. นายพิชัยยุทธ แสงแก้ว
3. นายเสฏฐวุฒิ ชอบชื่น
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ทองแดง 4 1. นายภูริณัฐ อุทัยรัตน์
2. นายศุภณัฐ อุบลพันธ์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ทองแดง 15 1. นายธนกร เหมมาลา
2. นายธนพล จริงจิตร
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนายล หยงสตาร์
2. เด็กชายอานนท์ ชูทอง
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจิระวัฒน์ ทองสุข
2. เด็กชายศุภกร ณ ระนอง
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนบูรณะรำลึก ขอชื่นชม หมอทราย พญ.จิรายุ พุทธให้ ศิษย์เก่ารุ่น 21 หมอทราย หมอนางฟ้าเปิดใจ ขับรถขวางถนน ลงมาช่วยคนเจ็บ หมอนางฟ้าเปิดใจ ขับรถขวางถนน ลงมาช่วยคนเจ็บ บอกเป็นจรรยาบรรณที่ถูกปลูกฝังมา ความคืบหน้ากรณีที่มีคุณหมอท่านหนึ่ง ลงไปช่วยคนเจ็บข้างถนนโดยไม่ห่วงสวยและช่วยในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ แต่ทำลงไปเพราะมีจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดทราบชื่อคุณหมอคนดังกล่าวแล้ว คือ พญ.จิรายุ พุทธให้ หรือ หมอทราย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรกรรม รพ.อบจ.ภูเก็ต โดยเธอได้เปิดใจว่า “ภาพที่เห็นเบื้องหน้า คือ ผู้ป่วยเป็นชายนอนคว่ำหน้า มีเลือดไหลนองพื้น มีบาดแผลที่แขนและมือ ตรวจสอบชีพจรเต้นต่ำและไม่รู้สึกตัว ขณะนั้นมีประชาชนเข้ามามุงดู และอยากที่จะเข้าช่วยเหลือ แต่ด้วยเกรงว่าทำให้ผู้บาดเจ็บมีอาการบาดเจ็บมากขึ้น จึงได้บอกไปว่าตนเป็นหมอและขอให้ทำตามที่บอก รวมทั้งให้ช่วยหาไม้กระดาน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากถนน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอบคุณชาวบ้านในบริเวณนั้นที่ได้เข้ามาช่วยเหลือ และนำผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุ เพื่อเปิดเส้นทางการจราจร เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ไม่เฉพาะกับผู้ที่บาดเจ็บอยู่แล้ว แต่รวมถึงในส่วนของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือ ณ วินาทีนั้น คิดเพียงอย่างเดียวว่าจะช่วยผู้ที่บาดเจ็บ และป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดซ้ำซ้อนอย่างไร จึงได้ตัดสินใจจอดรถขวางถนนไว้ 1 ช่องจราจร และการลงไปช่วยผู้บาดเจ็บนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เจอครั้งแรก ซึ่งในส่วนของผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ทุกคนจะถูกปลูกฝังในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บอยู่แล้ว และเมื่อทุกคนเจอเหตุการณ์เช่นนี้ต้องลงไปช่วย เพราะเป็นจรรยาบรรณที่ถูกปลูกฝังมา ”
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18
สมัครออนไลน์คลิกที่นี่ รายละเอียดการสมัครคลิกที่นี่ รายละเอียดห้องบูรณาวิถี ม.ต้น รายละเอียดห้องบูรณาวิถี ม.ปลาย