ระดับมัธยมศึกษา

โครงการประกวดเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ รางวัลช่อศรีตรัง ครั้งที่8 ในงาน
งาน มอ.วิชาการ

นางสาววริศรา จิ้วกาย รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล500บาท


---------------------------------------------------------------------------------

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกิดาการ จันสุข
1. นางสาวมลทิรา ภูนุชอภัย
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพชร จำปา
1. นางสาวสุวรรณา กาหยี
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนิน ว่องวงศ์
2. นางสาวอารีรัตน์ เก้าเอี้ยน

1. นางสาวสุวรรณา กาหยี
2. นางเอมวิกา ยุกตเวทย์

4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา สวัสดิวงษ์
2. เด็กชายธนัท เชาวน์เสฏฐกุล

1. นายอังคาร จันชัยชิต
2. นางนงเยาว์ กลอนสม

5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรเมธ พูลศิริ
2. นางสาวพริมา บรรยงคนันท์

1. นางนงเยาว์ กลอนสม
2. นายอังคาร จันชัยชิต

6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76.27 เงิน 11 1. นายธนิน ว่องวงศ์
1. นางสาวภัทรารัตน์ ธิติประเสริฐ
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร วงศ์นุรักษ์
2. เด็กหญิงวริศรา จิ้วกาย
3. เด็กหญิงศศิชานันทน์ สีแก้วเขียว

1. นางสาวปทุมพร เอ้งฉ้วน
2. นางเจริญศรี นวลนิ่ม

8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรประภา รักคง
2. เด็กหญิงณัฐอาภา จำปา

1. นางสาวอุบล ดวงสุด
2. นางสาวนฤนาฏ จันทร์ทับทิม

สรุปผลการแข่งขันฯ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
โรงเรียนบูรณะรำลึก

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
รางวัลเหรียญทอง
รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.กิดาการ จันสุข 1. น.ส.มลทิรา ภูนุชอภัย
เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 ทอง 7 1. ด.ญ.พรชนก ขวัญนิมิตร 1. น.ส.มลทิรา ภูนุชอภัย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ม.1-ม.3
ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.เขมิสรา สุขเสน 1. น.ส.ประภัทรา นิมิตรถวิล
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.ธัญวรัตม์ คล้ายกุล
2. ด.ญ.ภิญญดา เมธีวัฒนกุล
1. น.ส.มุกดา สอนทอง
ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. ด.ญ.กัลยา อภิรัตนกุล
2. ด.ช.วศิน พุฒนวล
1. น.ส.ปทุมพร เอ้งฉ้วน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ช.พชร จำปา 1. น.ส.สุวรรณา กาหยี
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. ด.ญ.นัทธมน ธีระลีลา
2. ด.ญ.พิชชาภา แซ่จั่ว
3. ด.ญ.สิริพรรณิกา เต็งรัง
1. น.ส.รุจิรา มณีพงษ์
2. น.ส.เบญจมาพร บุญมณี

สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.ทักขิญ มุ่งดี
2. ด.ช.สุรวุฒิ ยอแสง
1. น.ส.สุวรรณา กาหยี
2. นางเอมวิกา ยุกตเวทย์
ซูโดกุ ม.1-ม.3 ทอง 4 1. ด.ญ.ชิษณุชา จริงจิตร 1. นางเอมวิกา ยุกตเวทย์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ช.กนก ศรีประทุมวงศ์
2. ด.ญ.ชนกานต์ จันทร์สีดำ
3. ด.ญ.ปาลิกา วงศ์เจริญยศ
1. นางอรวรรณ ปานพิชญะกุล
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ทอง 5 1. ด.ญ.กัญญพัชร พลหลา
2. ด.ญ.สิรภัทร แก้วทองประคำ
3. ด.ช.อินทัช เมืองพูล
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง
สุธาสินี เขียวมณีนัย

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ช.พศิน สีตะสิทธิ์
2. ด.ช.สิรภพ นันทวงศ์
1. นางกนกวรรณ มัณฑนาสุวรรณ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ทอง


รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ช.คฑาวุธ เภอรักษ์
2. ด.ช.จิรสิน สุนทรนนท์
3. ด.ญ.ธัญรดา โรจน์จิรนนท์
4. ด.ญ.นับทอง สุทธิวารี
5. ด.ญ.ภัทรลดา สาราบรรณ์
1. น.ส.จันทิมา นกศรีแก้ว
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ทอง 7 1. ด.ญ.กัญญ์วรา กาสุข
2. น.ส.กุลนันท์ หนูนุ่ม
3. นายทรงสิทธิ์ คลังทิพรัตน์
4. น.ส.นัทธิตา โพชสาลี
5. น.ส.ศิรินทร์ เศรษฐวรพันธ์ุ
1. นายสุวัฒน์ ไชยประดิษฐ์
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทอง 13 1. ด.ญ.ชนิกานต์ กำเนิด 1. นางจิระวดี นาวาแก้ว
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. น.ส.สุพาวีร์ หนองหัด 1. นางนิสยา ศรีสุวรรณ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.ญาดา สวัสดิวงษ์
2. ด.ช.ธนัท เชาวน์เสฏฐกุล
1. นายอังคาร จันชัยชิต
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรเมธ พูลศิริ
2. น.ส.พริมา บรรยงคนันท์
1. นางนงเยาว์ กลอนสม
"ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ญ.รชดา พลายด้วง
1. นางวัลภา ไกรเทพ
"ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. น.ส.กานต์พิชชา ราวุธ 1. นางวัลภา ไกรเทพ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.ปพิชญา ผกาวรรณ 1. นางวัลภา ไกรเทพ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. น.ส.ณัฎฐ์ปลันต์ เตียวปิยะกุล
1. นางวัลภา ไกรเทพ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.นภสร อินทรแก้ว 1. นางวัลภา ไกรเทพ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. น.ส.ปิยธิดา ปิยมาศสกุล
1. นางวัลภา ไกรเทพ
เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐภัทร ว่องวรานนท์ 1. นางวัลภา ไกรเทพ
วาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 ทอง 4 1. ด.ญ.กุลกริยา พานิชกุล 1. นางวัลภา ไกรเทพ
วาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. น.ส.ณัฐชา วงศ์ปริยากร
1. นางวัลภา ไกรเทพ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ช.เกษมสันต์ แพงมี
1. น.ส.ประภัทรา นิมิตรถวิล
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย
ม.4-ม.6
ทอง 7 1. นายพุฒิพงศ์ พงศ์พฤกษาพัฒนา
1. น.ส.ประภัทรา นิมิตรถวิล
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
ม.1-ม.3
ทอง 4 1. ด.ญ.ณิชกานต์ แกล้วทนงค์
1. น.ส.ประภัทรา นิมิตรถวิล
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
ม.4-ม.6
ทอง 6 1. น.ส.ณิชาภัทร อธิวัฒนชัย
1. น.ส.ประภัทรา นิมิตรถวิล
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 ทอง 4 1. นายวทัญญู สิงห์ตระหง่าน
1. น.ส.ประภัทรา นิมิตรถวิล
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ญ.ฉัตรลดา จันทนพันธ์
1. น.ส.ประภัทรา นิมิตรถวิล
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. ด.ญ.ศิรภัสสร องศารา
1. น.ส.ประภัทรา นิมิตรถวิล
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ทอง 5 1. น.ส.ชื่นนภา โล่สถาพรพิพิธ
1. น.ส.ประภัทรา นิมิตรถวิล
รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. ด.ช.กิตติเมธ คงธรรม
2. ด.ญ.จุฑานันท์ ศรีเกื้อ
3. ด.ช.ชยุตม์ สุทธินนท์
4. ด.ญ.ณัฐธิดา ว่องวรานนท์
5. ด.ญ.ณัฐธิดา นวลแก้ว
6. ด.ญ.ธันย์ชนก ลุ้งบ้าน
7. ด.ญ.นภัสกร พรหมสุข
8. ด.ช.วงศ์วรัณ สังข์สุข
9. ด.ช.ศุภณัฐ พานิชกรณ์
10. ด.ช.แสนพล สุนทรนนท์
1. นางพรพิศ พรหมสุข
2. น.ส.สุณี แดงดี

พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ม.1-ม.3
ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.พิชาสินี มะนะสุทธิ์
1. นางกนกวรรณ มากอ้น
พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ม.4-ม.6
ทอง ชนะเลิศ 1. น.ส.พศิกา สุภารัตน์
1. นางกาญจนา เต็งเฉี้ยง
เล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 ทอง 4 1. น.ส.อันนา ชุณหบดี 1. นางสุวณี พฤติวิทยากุล
Multi Skills Competition ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนิน ว่องวงศ์ 1. นางภัทรารัตน์ ธิติประเสริฐ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ทอง 4 1. ด.ช.กรวิชญ์ จริงจิตร
2. ด.ญ.ฤดูกาล กมลธรรมชาติ
3. ด.ญ.ศิริพัชร์ ศรีสวัสดิ์
4. ด.ญ.สิริมงคล ไกรสุรสีห์
5. ด.ช.เวธน์ชานน วงศ์พัฒนพงศ์
1. น.ส.กนกวรรณ มากอ้น
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ทอง 6 1. น.ส.ชิดาธิป หวังสุข
2. น.ส.นันทนัช พุ่มเกลี้ยง
3. น.ส.ปิยธิดา เรืองเดช
4. นายพีรพัฒน์ มุ่งดี
5. น.ส.สลิลทิพย์ เหมไพบูลย์
1. น.ส.กาญจนา เต็งเฉี้ยง
พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ญ.ปัณฑรีย์ เก้าเอี้ยน
2. ด.ญ.สวรรยา หอมชัย
1. Mr.Huai Xiaohao
พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. น.ส.จิราพัชร ชินนาพันธ์
2. น.ส.โสภิตา คงวัฒนานนท์
1. Mrs.Huo Hong Wei
2. MissYang Xiaonan
เขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. น.ส.ปานฝัน จิตรอักษร
1. Mrs.Huo Hong Wei
เล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยะณัฐ จันทร์สว่าง
2. น.ส.อภิชญา วงศ์คุณาโรจน์
1. Mrs.Huo Hong Wei
2. MissYang Xiaonan
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ช.ปรินทร์ จารุสิทธิ์ประภา
2. ด.ช.อัษฎายุธ ด้วงทอง
1. น.ส.ณัฐวลัย ต้นครองจันทร์
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. น.ส.จิรประภา เสาะซิ้ว
1. น.ส.ณัฐวลัย ต้นครองจันทร์
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.ปิยะฉัตร วงศ์นุรักษ์
2. ด.ญ.วริศรา จิ้วกาย
3. ด.ญ.ศศิชานันทน์ สีแก้วเขียว
1. น.ส.ปทุมพร เอ้งฉ้วน
2. นางเจริญศรี นวลนิ่ม

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.จิตติภัทร มีสุข
2. ด.ญ.ไข่มุกข์ ธานะกิจ

1. น.ส.สายพิณ ศรีบุญคง
2. น.ส.กวิศรา โดยประกอบ

การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
ม.1-ม.3
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ช.ศรัณย์ ตันตราภรณ์พงษ์
2. ด.ช.อัตถพงศ์ ชัยธีรเวทย์
1. น.ส.อุบล ดวงสุด
2. นางอมรรัตน์ วิศว์รุ่งโรจน์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
ม.1-ม.3
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. ด.ญ.รัษฎาภรณ์ เจียมศักดิ์
2. ด.ญ.สุชาดา ขุนนุ้ย
1. น.ส.สุธิมา เลื่อนแก้ว
2. นางอมรรัตน์ วิศว์รุ่งโรจน์
การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ทอง 4 1. ด.ช.จิรกิตติ์ ไข่คล้าย
2. ด.ช.ณัฐนนท์ ชุมฤทธิ์
3. ด.ช.ธนากร จิตรเพชร
1. นายนิพนธ์ เคี่ยมการ
การจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ทอง 5 1. น.ส.ญาศุภางค์ โรจน์ทังคำ
2. นายปัณณวัฒน์ เสนีย์
3. น.ส.ศาตพร ธิติประเสริฐ
1. นายนิพนธ์ เคี่ยมการ
ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. น.ส.พิรญาณ์ หมวดใหม่
2. นายฤกษ์ ท่าห้อง
3. นายวรวุฒิ จันทร์เริก
1. น.ส.สมฤทัย พรมทอง
การแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. น.ส.จิรัฐิติกาล นิลละออ
2. น.ส.อรอมล ชุมสุด
3. น.ส.เกติญา สำลี
1. น.ส.พัชรี แก้วพิทักษ์
2. นางลำดวน รณศิริ


รางวัลเหรียญเงิน

รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ม.4-ม.6
เงิน 11 1. นางสาวจารุวรรณ แหวนเพชร
1. นางสาวมลทิรา ภูนุชอภัย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 เงิน 6 1. นางสาวปภัสรา แก้วเกตุ
1. นางสาวสิริมา วิริยะสม
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 เงิน 8 1. นางสาวปัณฑ์ชนิต ภักดีโชติ 1. นางสาวมลทิรา ภูนุชอภัย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
(คำคมเดิม) ม.4-ม.6
เงิน 4 1. นายวิทวัส ดนตรี
1. นางสาวปทุมพร เอ้งฉ้วน
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์
(เอแม็ท) ม.1-ม.3
เงิน 5 1. เด็กชายปุณยธร ปลอดภัย
2. เด็กชายภูริต ฉันท์ภากร
1. นางสาวลำใย สามเมือง
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 เงิน 8 1. เด็กชายยุทธพิชัย ศรีเพชร
2. เด็กหญิงศรัณย์พร จิโรจน์กุล
1. นางสาวภัสราภรณ์ ทองนุ่น
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 เงิน 13 1. นางสาวณัฐวดี ศิริอนันต์เจริญ
2. นายธนภัทร ตุกล่อย
1. นางสาวดุษฎี นิลบวร
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พัฒนศรี
1. นางวัลภา ไกรเทพ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เงิน 8 1. นางสาววรรณรดา ปิยะปานันท์
1. นางสาวประภัทรา นิมิตรถวิล
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เงิน 7 1. นางสาวกัญญ์วรา ศรีละมุล
1. นางสาวประภัทรา นิมิตรถวิล
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
ม.1-ม.3
เงิน 8 1. เด็กชายธนัท เชาวน์เสฏฐกุล
1. นางณัฐวลัย ต้นครองจันทร์
การแข่งขัน Multi Skills Competition
ม.1-ม.3
เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรศศิร์ ติ่วกุล
1. นางวิลาวัลย์ ท่าจีน
การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
เงิน 6 1. นางสาวบุรัสกร บุญมา
2. นายภูมิรพี คงไหม

1. นางอมรรัตน์ วิศว์รุ่งโรจน์
2. นางสาวสุธิมา เลื่อนแก้ว


รางวัลเหรียญทองแดง

รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 ทองแดง 10 1. เด็กชายจารุกิติ์ ศรีวิรัตน์
2. เด็กหญิงวรดา ศรีริรัตน์
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์ ศิริตะโร

1. นางภัทรพร มุกดารักษ์
2. นางสาวมลทิรา ภูนุชอภัย

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเฉลิมชัย ขุนอินทร์
1. นางพัชรี คำมณี
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ทองแดง 4 1. นายภูริณัฐ อุทัยรัตน์
2. นายศุภณัฐ อุบลพันธ์

1. นางสาวอุบล ดวงสุด
2. นางสาวกวิศรา โดยประกอบ

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
ม.4-ม.6
ทองแดง 15 1. นายธนกร เหมมาลา
2. นายธนพล จริงจิตร

1. นางสาวนฤนาฎ จันทร์ทับทิม
2. นางสาวสายพิณ ศรีบุญคง


รางวัลได้เข้าร่วมการแข่งขัน

รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 เข้าร่วม 14 1. นางสาวชนากานต์ วิจิตร
2. นางสาวปิยธิดา ชูช่วย
3. นายวงศธร เดชานุสรณ์
1. นางภัทรพร มุกดารักษ์
2. นางสาวมลทิรา ภูนุชอภัย

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ
ม.1-ม.3
เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนายล หยงสตาร์
2. เด็กชายอานนท์ ชูทอง
1. นางสาวอ้อยทิพย์ จุ้งลก
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจิระวัฒน์ ทองสุข
2. เด็กชายศุภกร ณ ระนอง

1. นางสาวอ้อยทิพย์ จุ้งลก
ผลการแข่งขันการออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กับการใช้สอย
จัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 17 ส.ค.60


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1. นายกันตภณ ตันตราภรณ์พงษ์ ม.4
2. นายธราดล เหล่าพิเชฐกุล ม.4

ผลการแข่งขัน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
พชรยอดมงกุฏครั้งที่ 5
รางวัลชมเชย สาขา เคมี ได้แก่. นายต้นกล้า ตันติวิท

ผลการแข่งขัน nj spelling bee
นาย ธนิน ว่องวงศ์
เข้ารอบ25 คนสุดท้ายของภาคใต้ ได้ไปแข่งต่อระดับประเทศ