ระดับประถมศึกษา------------------------------------------------------------------------------------------


ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ และได้ไปแข่งขันต่อในระดับจังหวัด
ในการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 1. เด็กชายสุวรรณภูมิ จันทร์คง
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 1. เด็กชายปวริศา บัวเเก้ว
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงภัสวรรณ รัตวิวัฒนาพงศ์
2. เด็กหญิงอชิรญา ส่งเกษรชาติ
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงพิชามญชุ์ วิระพรสวรรค์
2. เด็กชายภาสวร ว่องธนาพัฒน์
3. เด็กชายสติปัญญ์ อ่อนสง
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ป.1-ป.6
1. เด็กชายกฤชพล เพชรอินทร์
2. เด็กชายสิรภพ แดงเอียด
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ป.1-ป.6
1. เด็กหญิงติณณา สายเมธา
2. เด็กหญิงพรปรีณ์ ทองสม
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
ป.1-ป.6
1. เด็กชายจักริน อินทองมาก
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. เด็กหญิงศศิวิมล ฉินธนทรัพย์
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. เด็กหญิงฉัตรกมล จันทนพันธ์
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. เด็กชายณฐพงศ์ จับปรั่ง
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. เด็กหญิงศศิวิมล ฉินธนทรัพย์
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
ป.4-ป.6
1. เด็กชายกฤษฎากร ชูเมือง
2. เด็กหญิงณภัทรา จารุพานิช
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
ป.1-ป.3
1. เด็กชายกฤชณัท บัวเลิศ
2. เด็กชายธีรภัทร เเสงเเป้น
3. เด็กชายปรมัตถ์ พุ่มเล่ง
4. เด็กชายวุฒิภัทร จิตรพงษ์
5. เด็กชายอริปัตย์ ศรีคง
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงชนัญทิตา ปาติปาเลท
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ผดุงวิทย์วัฒนา
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกลิ่นหญ้า คงเเก้ว
2. เด็กหญิงติณณา สายเมธา
3. เด็กชายวงศกร วีระกุลการแข่งขันวาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา
จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 17 ส.ค.60
รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.กรนันท์ ชุมฤทธฺ์ ชั้น ป.3

..........................................................................................

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ งานศิลปะหัตกรรม
ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง เมื่อ วันเสาร์ที่
22 กรกฎาคม 2560

ผลดังนี้

1. การแข่งขัน Multi Skills Competition (ป.4-.6)

เด็กหญิงจินตนันท์ โตทับเที่ยง ชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทอง เป็นตัวแทนจังหวัดตรัง เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาค

2. การแข่งขัน Impromtu Speech (ป.1-.3)

เด็กหญิงกัลยรักษ์ สีสุข ชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญเงิน เป็นตัวแทนจังหวัดตรัง เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาค

1503484213223.jpg 1503484194217.jpg

1503484206138.jpg

..........................................................................................

การตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี 2560

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ทีมที่ 1 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ได้แก่ ด.ช.วุฒิภัทร จิตรพงษ์ ป.3/5

ด.ช.วชิรวิทย์ มักอาน ป.3/2

ทีมที่ 2 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ได้แก่ ด.ญ.ณัฐกุลวดี แตะแอ ป.3/2

ด.ญ.รมิดา ตันติมาภรณ์ ป.3/3

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ทีมที่ 1 รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ได้แก่ ด.ช.ภาสวร ว่องธนาพัฒน์ ป.6/5

ด.ช.สติปัญญ์ อ่อนสง ป.6/1

ทีมที่ 2 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ได้แก่ ด.ญ.ณัฐนรี ชัยรัตน์ ป.6/2

ด.ญ.พิชามญชุ์ วิระพรสวรรค์ ป.6/3

20992869_1968695343399214_804179948335521338_n.jpg 21034322_1968695293399219_3437035228653475373_n.jpg20992754_1968695196732562_4435239607802047429_n.jpg20992772_1968695116732570_8244045155252121045_n.jpg


..........................................................................................


การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560

ช่วงชั้นที่ 1 ได้รับรางวัล ชมเชย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท

20992947_1968695443399204_6335790630271690723_n.jpg 20994283_1968695473399201_1377685483871454672_n.jpg20994212_1968695573399191_4745500083911611694_n.jpg20994120_1968695683399180_500625194749039435_n.jpg

ช่วงชั้นที่ 1 ได้รับรางวัล ชมเชย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท

1. ด.ช.วชิรวิทย์ มักอาน ป.3/2

2. ด.ญ.รมิดา ตันติมาภรณ์ ป.3/3

3. ด.ช.วุฒิภัทร จิตรพงษ์ ป.3/5

ช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัล ที่ 4 ของประเทศ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท

1. ด.ญ.พิชามญชุ์ วิระพรสวรรค์ ป.6/3

2. ด.ช.ภาสวร ว่องธนาพัฒน์ ป.6/5

3. ด.ช.สติปัญญ์ อ่อนสง ป.6/1