ระดับประถมศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนภาคใต้
ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ณ อพวช. จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 25-28 ตุลาคม 2561


ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
รับเงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่
1. ด.ญ. พราวพรรษ กลั่นสุวรรณ ป.6/3
2. ด.ญ. สิริภรรัศมี ใจจ้อง ป.6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา2561 สังกัดเขตพื้นพื้นพี่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

1. การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
เด็กชายจอมไท โตทับเทียง ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

2. การแข่งขัน Impromptu Speech ป.1-ป.3
เด็กหญิงณัฐกฤตา ภมรวิสิฐ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 4

3. การแข่งขัน Impromptu Speech ป.4-ป.6
เด็กหญิงจัสมิน ซาร่า ดันแคน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคใต้

4. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
เด็กหญิงเบญญาภา สว่างสมุทร เด็กหญิงรดา วสุธรชัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคใต้

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันในวันงานการศึกษาเอกชนภาคใต้

1.การแข่งขัน Spelling Bee ระดับป.1-ป.3
เด็กหญิงชลภัสสรณ์ บวรสมสฤษดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และตัวแทนไปแข่งขันในวันงานการศึกษาเอกชนภาคใต้

2.การแข่งขัน Spelling Bee ระดับป.4-ป.6
เด็กชายปัณณวินท์ สารสินพิทักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และตัวแทนไปแข่งขันในวันงานการศึกษาเอกชนภาคใต้

3. การแข่งขัน Impromptu Speech ป.1-ป.3
เด็กหญิงณัฐกฤตา ภมรวิสิฐ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และตัวแทนไปแข่งขันในวันงานการศึกษาเอกชนภาคใต้

4. การแข่งขัน Impromptu Speech ป.4-ป.6
เด็กหญิงจัสมิน ซาร่า ดันแคน ได้รับรางวัลเหรียญทอง และตัวแทนไปแข่งขันในวันงานการศึกษาเอกชนภาคใต้ผลการแข่งขันทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ

ประจำปี พ.ศ.2561 รอบ 2 ระดับประเทศ

เมื่อวันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนคุณธรรมวิทยา และโรงเรียนสวัสดิ์บวร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วิชาวิทยาศาสตร์

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

เด็กชายปัณณวัชน์ วงษ์ชนะ ป.5/5

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

เด็กชายสติปัญญ์ อ่อนสง ป.6/1

เด็กชายสุรวุฒิ ฉูมิ ป.6/1

เด็กชายฐานวุฒิ เศรษฐวรพันธุ์ ป.5/5

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

เด็กหญิงพิชามญชุ์ วิระพรสวรรค์ ป.6/3

ได้รับรางวัลชมเชย

เด็กชายคทาธร สุขเจริญ ป.5/3

เด็กชายปกรณ์วิทย์ รักสกุล ป.6/3

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ธรรมโชติ ป.5/5วิชาคณิตศาสตร์

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

เด็กหญิงจินตนันท์ โตทับเที่ยง ป.6/1

เด็กหญิงปวริศา บัวแก้ว ป.6/5

เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่ากุลวาณิชย์ ป.6/3

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

เด็กหญิงเบญญาภา ตันติมาภรณ์ ป.5/2

เด็กชายภาสวร ว่องธนาพัฒน์ ป.6/5

ได้รับรางวัลชมเชย

เด็กชายธนกฤต สุพิทักษ์ ป.5/1

เด็กหญิงธฤตวรรณ ชูแก้ว ป.6/1

เด็กหญิงปาณิสรา บัวแก้ว ป.5/5

เด็กชายอิทธิกร หลีกภัย ป.6/5
แข่งขันทักษะ งานมหกรรมการศึกษาเอกชน
ประจำปี 2561
"100ปีการศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย"
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงปวริศา บัวเเก้ว
1. นางสาวรัศมี ไกรเทพ
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83.7 ทอง 10 1. เด็กหญิงจินตนันท์ โตทับเที่ยง
1. นางสาวรื่นฤดี ไทรงาม

--------------------------------------------
การสอบแข่งขัน MATH ENG CONTEST ครั้งที่ 3 ปี 2560
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560

ณ โรงเรียนดรุโณทัย อ เมือง จ.ตรัง

เด็กชายวายุ กล่อมพงษ์ ป.4/3 ได้รับรางวัลชมเชย

เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่ากุลวาณิช ป.6/3 ได้รับรางวัลชมเชย

เด็กหญิงปาริศา บัวแก้ว ป.6/5 ได้รับรางวัลชมเชย

-------------------------------------

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ณ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการแข่งขันดังนี้

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ชั้นป.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเกียรติบัตร

ด.ช.สุวรรณภูมิ จันทร์คง ป.3/4

ชั้นป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง เกียรติบัตร และเป็นตัวแทนไปแข่งขัน

ต่อที่กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.ปวริศา บัวแก้ว ป.6/5

------------------------------

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 (2560)
เมื่อ 21 ตุลาคม 2560

ณ โรงเรียนดรุโณทัย อ.เมือง จ.ตรัง

ระดับ ป.1-2 เด็กหญิงนันท์นภัส หลงขาว รางวัลชมเชย

ระดับ ป.3-4 เด็กหญิงณัฐธินี แสงแก้ว รางวัลเหรียญทองแดง

ระดับ ป.3-4 เด็กชายสุวรรณภูมิ จันทร์คง รางวัลเหรียญทองแดง

ระดับ ป.3-4 เด็กชายสหธัญ ประมงค์ รางวัลเหรียญทองแดง

ระดับ ป.3-4 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพทายประเสริฐกุล รางวัลเหรียญทองแดง

ระดับ ป.3-4 เด็กชายปัณณวินท์ สารสินพิทักษ์ รางวัลชมเชย

ระดับ ป.5-6 เด็กหญิงปวริศา บัวแก้ว รางวัลเหรียญเงิน

ระดับ ป.5-6 เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่ากุลวาณิช รางวัลชเหรียญเงิน

ระดับ ป.5-6เด็กชายอิทธิกร หลีกภัย รางวัลชมเชย

ระดับ ป.5-6 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ธรรมโชติ รางวัลชมเชย

ระดับ ป.5-6 เด็กชายณัฐนันท์ ตรังพาณิชย์ รางวัลชมเชย

ระดับ ป.5-6 เด็กหญิงธฤตวรรณ ชูแก้ว รางวัลชมเชย

ระดับ ป.5-6 เด็กหญิงธัญญ์นนท์ รุ่งเชวง รางวัลชมเชย


-------------------------------------------------------------

การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

ครั้งที่ 19 วันที่ 16 ธันวาคม 2560

ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร

ผลดังนี้ ป.1-3

ด.ช.สุวรรณภูมิ จันทร์คง ป.3/4 รางวัลชมเชย

ด.ญ.เชิญนิชา บุญยตา ป.3/4 รางวัลผ่านเกณฑ์

ป.4-6

ด.ญ.ปวริศา บัวแก้ว ป.6/5 รางวัลผ่านเกณฑ์
การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ภาษาไทย ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ระดับชั้น ป.1-3

ได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รับเกียรติบัตร

ด.ญ.พรรณปพร เสวกะ ป.3 /5

ด.ช.วุฒิภัทร จิตรพงษ์ ป.3 /5

ระดับชั้น ป.4-6

ได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รับเกียรติบัตร

ด.ญ.กานติมา ไทรงาม ป.5 /1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

ระดับชั้น ป.1-3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน รับโล่เกรียรติยศ เกียรติบัตร เหรียญที่ระลึกและทุนการศึกษา 7,000 บาท

ด.ญ. วรรณวนัช หนูเลี่ยง ป.3 /4

ได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รับเกียรติบัตร

ด.ญ.นนท์ธิญา เพ็ชรขาว ป.3 /2

ด.ช.วชิรวิทย์ มักอาน ป.3 /2

ระดับชั้น ป.4-6

รางวัลชมเชย รอบเจียระไนเพชร รับ เกียรติบัตร เหรียญที่ระลึกและทุนการศึกษา 1,000 บาท

ด.ช. ธนเดช กาญจนรัตน์ ป.6 /5

ได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รับเกียรติบัตร

ด.ญ.วาสิฏฐ์ภรณ์ ชุมอักษร ป.6 /2

ด.ช.ดรณ์ จงจิต ป.4 /4


------------------------------------------------------------------------------------------


ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ และได้ไปแข่งขันต่อในระดับจังหวัด
ในการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 1. เด็กชายสุวรรณภูมิ จันทร์คง
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 1. เด็กชายปวริศา บัวเเก้ว
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงภัสวรรณ รัตวิวัฒนาพงศ์
2. เด็กหญิงอชิรญา ส่งเกษรชาติ
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงพิชามญชุ์ วิระพรสวรรค์
2. เด็กชายภาสวร ว่องธนาพัฒน์
3. เด็กชายสติปัญญ์ อ่อนสง
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ป.1-ป.6
1. เด็กชายกฤชพล เพชรอินทร์
2. เด็กชายสิรภพ แดงเอียด
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ป.1-ป.6
1. เด็กหญิงติณณา สายเมธา
2. เด็กหญิงพรปรีณ์ ทองสม
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
ป.1-ป.6
1. เด็กชายจักริน อินทองมาก
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. เด็กหญิงศศิวิมล ฉินธนทรัพย์
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. เด็กหญิงฉัตรกมล จันทนพันธ์
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. เด็กชายณฐพงศ์ จับปรั่ง
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. เด็กหญิงศศิวิมล ฉินธนทรัพย์
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
ป.4-ป.6
1. เด็กชายกฤษฎากร ชูเมือง
2. เด็กหญิงณภัทรา จารุพานิช
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
ป.1-ป.3
1. เด็กชายกฤชณัท บัวเลิศ
2. เด็กชายธีรภัทร เเสงเเป้น
3. เด็กชายปรมัตถ์ พุ่มเล่ง
4. เด็กชายวุฒิภัทร จิตรพงษ์
5. เด็กชายอริปัตย์ ศรีคง
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงชนัญทิตา ปาติปาเลท
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ผดุงวิทย์วัฒนา
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกลิ่นหญ้า คงเเก้ว
2. เด็กหญิงติณณา สายเมธา
3. เด็กชายวงศกร วีระกุลการแข่งขันวาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา
จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 17 ส.ค.60
รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.กรนันท์ ชุมฤทธฺ์ ชั้น ป.3

..........................................................................................

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ งานศิลปะหัตกรรม
ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง เมื่อ วันเสาร์ที่
22 กรกฎาคม 2560

ผลดังนี้

1. การแข่งขัน Multi Skills Competition (ป.4-.6)

เด็กหญิงจินตนันท์ โตทับเที่ยง ชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทอง เป็นตัวแทนจังหวัดตรัง เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาค

2. การแข่งขัน Impromtu Speech (ป.1-.3)

เด็กหญิงกัลยรักษ์ สีสุข ชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญเงิน เป็นตัวแทนจังหวัดตรัง เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาค

1503484213223.jpg 1503484194217.jpg

1503484206138.jpg

..........................................................................................

การตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี 2560

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ทีมที่ 1 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ได้แก่ ด.ช.วุฒิภัทร จิตรพงษ์ ป.3/5

ด.ช.วชิรวิทย์ มักอาน ป.3/2

ทีมที่ 2 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ได้แก่ ด.ญ.ณัฐกุลวดี แตะแอ ป.3/2

ด.ญ.รมิดา ตันติมาภรณ์ ป.3/3

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ทีมที่ 1 รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ได้แก่ ด.ช.ภาสวร ว่องธนาพัฒน์ ป.6/5

ด.ช.สติปัญญ์ อ่อนสง ป.6/1

ทีมที่ 2 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ได้แก่ ด.ญ.ณัฐนรี ชัยรัตน์ ป.6/2

ด.ญ.พิชามญชุ์ วิระพรสวรรค์ ป.6/3

20992869_1968695343399214_804179948335521338_n.jpg 21034322_1968695293399219_3437035228653475373_n.jpg20992754_1968695196732562_4435239607802047429_n.jpg20992772_1968695116732570_8244045155252121045_n.jpg


..........................................................................................


การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560

ช่วงชั้นที่ 1 ได้รับรางวัล ชมเชย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท

20992947_1968695443399204_6335790630271690723_n.jpg 20994283_1968695473399201_1377685483871454672_n.jpg20994212_1968695573399191_4745500083911611694_n.jpg20994120_1968695683399180_500625194749039435_n.jpg

ช่วงชั้นที่ 1 ได้รับรางวัล ชมเชย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท

1. ด.ช.วชิรวิทย์ มักอาน ป.3/2

2. ด.ญ.รมิดา ตันติมาภรณ์ ป.3/3

3. ด.ช.วุฒิภัทร จิตรพงษ์ ป.3/5

ช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัล ที่ 4 ของประเทศ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท

1. ด.ญ.พิชามญชุ์ วิระพรสวรรค์ ป.6/3

2. ด.ช.ภาสวร ว่องธนาพัฒน์ ป.6/5

3. ด.ช.สติปัญญ์ อ่อนสง ป.6/1