ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องบูรณาวิถี)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องปกติ)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Honor in Math)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Honor in Science)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Honor in Language)

นักเรียนที่มีรายชื่อให้ปฏิบัติดังนี้